نام شهید: علی

نام خانوادگی: دولتی شهیا

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: