از سال ۶۴ به جبهه رفت از نظر اخلاقی بسیار خوب بود خوش برخورد پس از شهادت علی محمد تفکرات او در زمانی که سن اش ایجاب جبهه را می کرد شروع به جبهه رفتن کرد خیلی اهل تعریف و بازگو کردن مطالب و کارهای خود نبود اهل ریا کردن نبود در محل وجه اخلاقی و اجتماعی در بسیار خوب بود درس را تا دوم دبیرستان خواند و درس طلبگی را هم خواند . و در دبیرستان حکیم نظامی همان امام صادق(ع) فعلی خواند.

برادر شهید : محمد باقر

از سال ۶۴ به جبهه رفتند ما هم در سنی نبودیم که بتوانیم مطلب خاصی از او بگویم ولی از نظر اخلاقی و برخوردی خوب بودند پس از شهادت علی محمد تفکرات او در زمانی که سن اش ایجاب جبهه را می کرد شروع به جبهه رفتن کرد علی اصغر خیلی اهل تعریف و بازگو کردن کار خود بود یعنی اگر کار مثبتی می کرد چیزی نمی گفت تا ریا نشود یعنی هیچ وقت دوست نداشت که کسی از کار خیر او با خبر شود .

و چه اجتماعی او در اهل محل خوبی داشتند البته سن و سال بالایی نرسیده بود ولی با این حال خوب بود درس را تا سال دوم دبیرستان خواند و همزمان درس طلبگی را هم در کنار دوستان می خواندند ولی ثبت رسمی در حوزه علمیه نشده بود در دبیرستان حکیم نظامی درس می خواند یکی از خواهرهایم پس از فوت مادرم خواب اصغر را دیدند و از او پرسیدند که حال مادر چطور است و جایش خوب است من پس از فوت مادرم خواب مادرم را دیدم و گفتم که جای شهدایمان چطور است و گفت جای اصغر خیلی خوب است مخصوصاً جای علی محمد که او با بزرگان است گاهی اوقات سری به ما می زند.