بسم الله الرحمن الرحيم

وصيتنامه شهيد مصطفي بادي

ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيا عندربهم يرزقون

مرگ باعزت اگر خونين است         بهتراززندگي ننگين است  (استاد شهيد مطهري)

من طلبني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني احبني ومن احبني عشقني ومن عشقتني عشقتته ومن عشقتته قتلته ومن قتلته فعلي دينه ومن علي دينه فانادينه

بادرود وسلام برخداي تبارك وتعالي وباميد خشنودي ايشان وبادرود وسلام برحضرت مهدي(عج) وباميد خشنودي وظهور هرچه نزديكترايشان وبادرود وسلام برنائب امام؛خميني بت شكنوباميد طول عمر آن حضرت وبادرود وسلام برخانواده شهدا ورزمندگان وباميد عنايت صبر واستقامت ازجانب خداوند تبارك وتعالي به ايشان وبادرود وسلام برملت قهرمان وشهيد پرور ودنباله رو راه انبيا والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين آمنواوعملواالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

اميدبرآن دارم قبل ازرسيدن به فيض عظيم شهادت به زيارت كربلاي حسين وپابوس قبرگرانمايه آن نمونه باارزش تاريخ كه باازخود گذشتگي دين اسلام راازنابودي نجات داد نائل آيم انشا‌اللهخدايا ازباريختن خونم دين محمدي پابرجا مي ماند پس اي شمشيرها مرادريابيد دايااگركشيدن زجر ودادن اعضاي بدنم دين محمدوآلش باقي مي ماندپس اي شمشيرها اي سرنيزه هاواي دشمن زبون برمن بتازيد تابه سعادت دودنيا برسم خدايااگر بادادن خون؛بادادن اعضاي بدنم وبادادن سلامتيم رهبرم؛امام ازجان بهترم باقي مي ماند وبه راهش ادامه مي دهد پس اي مرگ اي آرزوي ديرين من بشتاب تابه ديدارخدابشتابم خدايا حال كه سعادت آن رادارم كه به تو بپيوندم اي مادرم؛عروسي من شهادتم وهمسرم خون درخاك ريخته ام مي باشد پس اي مادردرشهادتم گريه نكن زيرابه بالاترين مقام رسيده ام من حقيرترازآنم كه به شما ملت بلندنظر ايران نصيحت كنم لكن پيامم به شمااينست كه رهبر خود رابدست فراموشي نسپاريد كه مايه خشنودي حضرت صاحب الزمان(عج) مي باشد اطيعواالله واطيعواالرسول واولوالامرمنكمپشت جبهه هابه فعاليت مشغول باشيد كه ثوابش زياد واميدرزمندگان است جلوي منافقين راباشدت بگيريد؛چه آنان فقط به فكر وابسته كردن شمابه ابرقدرتهامي باشند ودنباله روي هواي نفساني ونفس اماره خود مي باشند به حرف راديوهاي بيگانه ومنافقين گوش نداده واگر رهبرمي گويد جوانان خودرابه جبهه هابفرستيدچراكه اعلم علما مي باشد ازبسيج وسپاه ناراضي نباشيد چه اين ارگان انقلابي بوده واگركسي دراين لباس به شما بدي كرد ازاين بسيج ياسپاه نيست بلكه گرگي است كه به لباس ميش درآمده است من از خودچيزي ندارم وآن اندك مال راكه ازدنيا دارم به مادرم وامي گذارم تادرراه خداخرج واحتياج خودرارفع نمايند

به اميد روزي كه كربلا وقدس ودرنهايت جهان زيرپرچم اسلام قرارگيرد والسلام علي من اتبع الهدي

نامه اي ازشهيد عليرضا بادي
بسم الله الرحمن الرحيم
خدمت خانواده عزيزم سلام عرض مي كنم؛پس ازعرض سلام اميدوارم كه حالتان خوب بوده باشد وهيچگونه ناراحتي دربين نداشته باشي؛من هم حالم خيلي خيلي خوب است فقط ناراحتي من ازشما است كه شما ناراحت نباشيد ازاينكه من رفته ام به جبهه هيچگونه ناراحت نباشيدبراي اينكه هرفرد مسلمان بايدازآب وخاكش دفاع كند؛مافقط به خاطر اسلام داريم باصداميان مي جنگيم وهرروز داريم به اميد خداوند پيروي مي كنيم؛خرمشهرعزيزمان هم آزادشد؛تبريك مي گويم مااينقدرخوش شانس بوديم كه تاآمديم جبهه همان شب حمله بود وخرمشهرآزادشد؛هنوز به آنصورت آزادنشده است ولي بازهم به ياري خدواند آزادشد؛ماالان درطرف خط مقدم شمال شلمچه هستيم وصداميان هم دريك كيلومتري ما قراردارند؛هواپيماي آنها مي آيدكه بمب بريزد سرمسلمان ولي خواست خداونداست كه ماهيچگونه عيبي نمي كنيم وبرسرمانمي آيد؛آنقدراينجا مرده عراقي است كه مي شود آنها راشمرد؛همه آنها رابه روي خاك مي اندازيم وروي آنها خاك مي ريزيم آنقدراينجا به من خوش مي گذردازبس خداوند رزمندگان اسلام كه درجبهه ها هستند دعاكنيد همچنين براي امام امت؛ ازخواست خداوند عراقي ها درروز شايد صدعد توپ ياخمپاره براي ما پرتاب مي كنند مثل سنگرهاي عراقي نيست كه آنقدرمحكم باشد؛ماسنگرهايمان ازگوني است ولي بغلمان ولي عمل نمي كند همه اينها خواست خداونداست كه منفجر نمي شودوياران اسلام هيچگونه عيبي نمي كنند خوب معلوم نيست فقط برايتان بگويم كه هيچگونه ناراحتي براي من نداشته باشيداگر من هم شهيد شدم مثل شهيدان اسلام ودرراه اسلام شهيد مي شوم وازخون شهيدان اسلام صداميان وابرقدرتهاي جهان به لرزه درمي آيند همين خون شهيدان است كه صدام رادارد خردمي كند خوب خيلي چيزها است كه اگر بگويم خيلي وقتتان رامي گيردفقط به شما بگويم كه اگر يك زماني من شهيد شدم فقط برايم خوشحالي كنيد براي اينكه من خيلي اينجا شهيد ديدم وامروز كه دارم نامه مي نويسم درسنگر هستم وامشب شايد حمله باشد؛تانكها همه دررفت وآمدهستند؛تانكهاي خودمان البته ايرانيان خوب ازقول من سلام گرم به مامان برسانيد وبگوئيد كه براي من ونيروهاي رزمنده اسلام عاكند ازقول من سلام آقا رابرسانيد ديگرخدمت آبجي فاطمه وآبجي طاهره وآبجي طيبه وآبجي نيره سلام ميرسانم؛خدمت حسن وحسين ومهدي سلام برسانيد ؛خدمت آبجي خانم رابيشترسلام برسانيد خدمت دائي عزيزم وزن دائي ونرگس ومهدي راسلام برسانيد؛خدمت آقامحمد وعمه ام سلام برسانيد؛خدمت حاج آقااحمد وعمه ام وبچه هايش ؛خدمت ابوالقاسم وابوالفضل وخانواده ايشان؛خدمت دائي اكبرودايي رضا باخانواده وديگر خدمت حاج نبي باخانواده – آقا تقي باخانواده وآقا يحيي باخانواده – صديقه خانم بابچه هايش وتمام همسايگان وفاميلها رايك به يك سلام بسانيد عرب ومحمود اديب پسرعمه محمود عبدي هم سلام ميرسانند؛همه باهمديگر هستيم؛تمام به اميدديدار
ماآدرس صحيح نداريم برايم نامه ننويسيد كه بدستم نمي رسد خداحافظ – مرگ برصدام – مرگ برآمريكا- مرگ بر ابرقدرتهاي خودخواه

زندگينامه شهيد مصطفي باديان
شهيد مصطفي باديان درسال ۱۳۴۲ درشهرمذهبي قم بدنياآمد۰ بازندگي ناجوري كه داشتند رفته رفته بزرگ شد وبه تحصيلات پرداخت دراول مدارس بدرسش مي رسيد ودرتابستان كارمي رفت وزحمت مي كشيد تا۱۲ كلاس خوانده بود كه دررژيم سابق فعاليت زيادي داشت وازنظر تظاهرات وراهپيمايي ضدرژيم پهلوي خيلي ازرژيم سابق ناراحت بودوبارهابه سيلي عمال شاه مورد ضربه قرارگرفت۰بعدازانقلاب نيزبارها باكساني كه برعليه رژيم اسلامي سخن مي گفتند وازمال مملكت بدگوئي مي كردند به مشاجره ودعوي مي پرداخت وسخت ازرجال مملكتي دفاع مي كردوهميشه اكثراوقات شب خودرادرستاد ناحيه سالاريه مي گذراندوبه آموزش برادران بسيجي درشهرك امام خميني مشغول بود ودرطول جنگ نيز هميشه مشتاقانه آرزوي جبهه راداشت ولي چون مربي آموزش بود سه بار به جبهه رفته بود وبارسوم بعدازسه ماه جنگ باكافران بعثي به فيض شهادت نائل آمد