نام شهید: عباس تقی

نام خانوادگی: بابایی

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: