بسم الله الرحمن الرحيم

وصیتنامه:عباس بهمنی                  فرزند:علی جان

انالله وانااليه راجعون

ما همه ازخدائيم  و بسوی او باز می گرديم

آری ما همه بسوی خدا بازمی گرديم  پس چه بهتر اينكه شوق بازگشت بسوی خدا را داشته باشيم  و به  پيشواز شهادت برويم كه راهی است برای  رفتن بسوی  خدا مردم  قهرمان ايران من بعنوان يك شهيد كوچك راه الله  از شما می خواهم  و ملتمسانه تقاضا می كنم  كه بحق حقانيت خون شهيدان امام  را تنها  نگذاريد و او را در مصائب و سختيها  ياری  دهيد و راه امام  كه راه امام  زمان (عج) است و راه امام زمان(عج) راه الله است اگر امام را ياری كنيد خدا را ياری كرده ايد و خدا نيز شما را ياری خواهد كرد (ان تنصرالله ينصركم) خانواده عزيزم از شما می خواهم  كه برای من گريه و زاری  نكنيد و از اينكه ازبين شما رفته ام  ترس و واهمه ای  بخود راه ندهيد زيرا كه من در نزذ خدا هستم  و روزی می خورم دائی ام را وصی خود قرارمی دهم كه هروقت خانه را فروختند البته جوری كه مادرم  و بچه ها بی خانه نشوند.  ازسهم من قروض مرا كه دردفترم نوشته شده است پرداخت نمايند و مقداری را هم بدهند نماز بخوانند و روزه بگيرند و اگر زياد آمد خرج ليلا دخترم بكنند و تو ای برادرم محمد دست از بعضی كارهايت  بردار و بطرف الله بيا

ازهمه دوستان وآشنايان می خواهم كه اگر ازمن گناهی سرزده  مرا ببخشند مرا درقم قبرستان  شيخان  دفن  بنمائيد   درود برشهيدان     سلام برامام خمينی     ۲۱/۱۲/۶۰