دل شیر!
توی اسارت خیلی تعریف کارهاش رو می شنیدیم؛ خیلی شجاع بود.
همه عملیات های خطرناک رو قبول می کرد. هر کس عذری داشت و قبول
نمی کرد، عباس داوطلبانه به صورت جایگزین به مأموریت جنگی می رفت.
در حالی که همه می دانستند که جایگزین یک خلبان دیگر شدن آن هم در
مأموریت جنگی، دل شیر می خواهد. با این که اسیر بودیم، بقیه خلبان هایی که
بعد از ما اسیر شده بودند، از کارهای عباس اکبری برای ما تعریف می کردند.
خیلی به مان روحیه می داد.
دوست شهید