بسمه تعالی

شهید عباس ارغوانی

فرزند: عزت الله

متولد: ۰۵/۰۶/۱۳۵۱

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۵

آدرس مزار: گلزار مطهر علی بن جعفر قطعه ۱۳ردیف۱۷ شماره۳۶۵