نام شهید: عباسعلی

نام خانوادگی: محمدی آشنایی

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: