بسمه تعالی

شهید صاحبعلی اسدی

فرزند: حاجی سلطانعلی

متولد: ۰۹/۰۸/۱۳۴۱

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۳

آدرس مزار: گلزرا مطهر علی ابن جفر قطعه ۷ردیف۵ شماره۴۶