شانزدهم خرداد ۱۳۴۴، در شهرستان مشهد به دنيا آمد. پدرش سيدمحمد (فوت۱۳۵۱) و مادرش صديقه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. چهارم دي ۱۳۶۵، در جزيره بوارين خرمشهر بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. پيكر وي را در حرم حضرت معصومه شهرستان قم به خاك سپردند.