نام شهید: سعید

نام خانوادگی: قنبری

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: