زندگينامه شهيد سعيد اسدي يزدي
شهيد سعيد درسال ۱۳۴۰ درشهر مذهبي قم دريك خانواده مذهبي ومتدين بدنياآمدومتوسط ازجهت مالي ورفته رفته بزرگ شد تااينكه به مدرسه راه يافت وشروع بدرس خواندن كرد
اين شهيد درسهاي خود راادامه داد تااينكه ديپلم خودراگرفت
ازاوايل انقلاب ’شهيد فردي فعال وباايمان بود ونقش زيادي درتظاهرات راهپيمائيهاوپخش اعلاميه ها داشت تااينكه انقلاب به پيروزي رسيد وبعدازمدتي جنگ ايران وعراق شروع شد’اين شهيد جهت خدمت به اسلام به سربازي رفت ومدت ۵ ماه درخدمت جمهوري اسلامي ايران بودند ودرمنطقه پيرانشهر درغرب كشور درقسمت دفتري كار مي كردند ولي باز شهيد وظيفه خوددانست كه بايد اسلام رابيش ازاين ياري نمود’خودرامسلح كرده وبه جبهه اعزام شد وعاقبت بدست مزدوران صدامي بدرجه رفيع شهادت رسيد

روحش شاد