نام شهید: رضا

نام خانوادگی: نوری کوپایی

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: