بسمعه تعالی

وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور

به فیض شهادت نائل آمد

خلاصه رونوشت مرگ

در تاریخ روز ۲۱ ما ه تیر سال ۱۳۶۷ آقای رجبعلی جعفری چهره قانی فرزند ابراهیم  و زهرا متولد ۱۳۴۶ دارنده شناسنامه شماره ۵۶ صادره از همدان جزو دهستان آقاج تابع حوزه ۱۴ اداره ثبت احوال شهرستان همدان به شهید شدن مرده و مرگش در دفتر مردگان سال ۱۳۶۸ حوزه ۳ تابع اداره ثبت احوال قم شهرستان بشماره ۷۰۱ ثبت شده است.

این رونوشت خلاصه مرگ بدون هیچ عیب و خدشه و قلم خوردگی بر حسب تقاضا  نامه کتبی به آقای ابراهیم فرزند ملاحسین تسلیم گردید.

محل امضاء نماینده و مهر حوزه ۳ اداره ثبت احوال شهرستان قم

۸۲- ۵۰۰۰۰۰ ب ۱۳/۱/۶۸

بنام خدا

خدمت مادر بزرگ و پدر و مادر عزیزم سلام عرض  می کنم. امیدوارم که حالتان خوب باشد. باری اگر جویای حال اینجانب رجبعلی جعفری بوده باشید بحمد الله سلامتی حاصل است و ملالی در بر نیست در ضمن هیچ ناراحت نباشید من معلوم نیست که بیایم . این نامه را توسط یکی از دوستان به نام محمد بیات به شما می فرستم و ایشان هر وقت ندارد که منتظر باشد تا من نامه بنویسم به همین خاطر نامه ی من با عجله است سلام مرا به یک بیک افراد خانواده برسانید . خداحافظ و السلام ۱۵/۱۰/۶۶ رجبعلی جعفری چهره قانی

بنام خدا

خدمت مادر بزرگ ، پدر و مادر عزیزم سلام عرض می کنم. امیدوارم سلام گرم و صمیمانه ی اینجانب را بپذیرید . انشاء الله پس از تقدیر عرض سلام سلامتی و سعادت و سربلندی شما عزیزان را از درگاه پاک خداوند متعال خواهانم و امیدوارم که همیشه در زندگی شاد و خرّم و خندان باشید. باری نامه ی پر از مهر و محبّت شما بدستم رسید و بی نهایت خوشحال شدم . باری اگر جویای حال اینجانب فرزندتان رجبعلی بوده باشید. بحمد الله سلامتی حاصل است از حضور شما عزیزان که امیدوارم بموقع دیدارها تازه و روشنی گردد . انشاء الله

باری خدمت علی آقا – خدیجه خانم – معصومه خانم – فاطمه خانم – بتول خانم – محسن آقا – اکرم خانم – فاطمه خانم و زهرا خانم سلام می رسانم . خدمت علی آقا و کبری خانم سلام می رسانم.

خدمت تمام فامیلها – دوستان و آشنایان سلام می رسانم . و سلامتی همگان را از خدای بزرگ خواهانم . دیگر عرضی ندارم خدا  حافظ دوستدار شما عزیزان  علی جعفری ۸/۳/۶۷

بنام خدا

خدمت مادر بزرگ ، پدر و مادر عزیزم سلام عرض می کنم . امیدوارم سلامهای گرم و پر از مهر و محبّت اینجانب را پذیرا باشید .

پس از تقدیر عرض سلام سلامتی و سعادت و سربلندی شما عزیزان را از درگاه پاک خداوند منّان خواهانم و امیدوارم در این فصل بهار و ماه مبارک رمضان چون گلهای تازه شکفته بهاری شاد و خرّم و خندان باشید. و عبادات شما مورد قبول درگاه حق قرار گیرد . انشاء الله

باری گر جویای حال اینجانب و فرزندتان رجبعلی بوده باشید بحمد الله سلامتی حاصل است و ملالی در بر نیست . که امیدوارم بموقع دیدارها تازه و روشنی گردد . انشاء الله

باری پدر و مادر عزیزم حال من خوب است و اینجا هیچ خبری نیست نگران من نباشید.

خدمت علی آقا – خدیجه خانم – معصومه خانم – فاطمه خانم – بتول خانم – محسن آقا – اکرم خانم – فاطمه خانم و زهرا خانم کوچولو سلام می رسانم . خدمت علی آقا و کبری خانم سلام می رسانم . خدمت تمام دوستان و فامیلها و آشنایان سلام می رسانم . دیگر عرضی ندارم خدا نگهدار شما عزیزان خداحافظ اردیبهشت ۱/۲/۶۷ دوستدار شما عزیزان رجبعلی جعفری چهره قانی

بنام خدا

خدمت مادر بزرگ ، پدر و مادر عزیزم سلام عرض می کنم. امیدوارم سلام گرم و صمیمانه ی اینجانب را بپذیرید.

پس از تقدیر عرض سلام سلامتی و سعادت و سربلندی شما عزیزان را از درگاه خداوند منّان خواهانم و امیدوارم همیشه در زندگی شاد و خرّم و خندان باشید.

باری اگر جویای حال اینجانب فرزندتان رجبعلی بوده باشید. بحمد الله سلامتی حاصل است و هیچ گونه نگرانی در بر نیست بجر دوری نیست نگران من نباشید.

خدمت علی آقا – خدیجه خانم – معصومه خانم – فاطمه خانم – بتول خانم – محسن آقا – اکرم خانم – فاطمه و خانم و زهرا خانم سلام می رسانم. خدمت علی آقا و کبری خانم سلام می رسانم. خدمت تمام فامیلها دوستان و آشنایان سلام می رسانم.