بسم الله الرحمن الرحيم

وصیتنامه:داود اسماعیل غلام                فرزند:محمدعلی

پسرخاله عزيزم سلام

اميدوارم كه حال شما وبچه ها خوب باشد

من اين نامه رابرايت می نويسم وازشما خواهش می كنم درباره اين نامه به كسی حرفی نزن

پسرخاله عزيزحالا که من  درجبهه جنگ قراردارم  ازشما درخواست می كنم كه اين كاغذ راكه به عنوان وصيت من است نزد خود نگه داری اگر برگشتم پاره كن واگر برنگشتم آن رابه پدرومادرم بدهيد معلوم نيست خدامی داند  پسرخاله عزيز من درزندگی چيز  ندارم پس خواهش می  كنم كه به خواهرخود بگوئی اگرمن مردم ازدواج كند و به مرگ من ننشيند  ضمناً پدرومادرمراكمی دلداری بدهيد

ضمناً من يك مقدارپول پيش دائی قاسم دارم بگوئيد تا خرج هائی كه خودت می دانی بكند و حقوقم راهم به فاطمه می دهند به اوبگوبه پدرم هم کمک کند چون آن هم پيرمرد است واحتياج دارد

پسرخاله عزيزخواهش می كنم درباره اين نامه با هيچ كس حرفی  نزنيد

ضمناً به پدرومادرمن بگوئيد ازامانتی من كه همسرم می باشد بخوبی نگهداری كنند ونگذارند به اوبد بگذرد

خوب من ديگر چيزی ندارم كه بگويم ازشما خيلی ممنون هستم. 

خدانگهدار