نام شهید: حسین

نام خانوادگی: ساده

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: