بسمه تعالی

شهید حسین اسماعیل زاده

فرزند: ابوالقاسم

متولد: ۰۱/۰۴/۱۳۳۴

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۴/۰۱/۱۳۶۶

آدرس مزار: گلزرا مطهر علی ابن جفر قطعه۱۴ ردیف ۱۹شماره۵۳۹