بسمه تعالی

شهید حسین اختر

فرزند: اسماعیل

متولد:۱۳۲۵_ساوه

تحصیلات: دیپلم

شغل: بنا

محل شهادت: عملیات رمضان

تاریخ شهادت: ۲۵/۰۴/۱۳۶۰

آدرس مزار: