بسمه تعالی

شهید جواد استادیان خانی

فرزند: اصغر

متولد: ۰۱/۱۰/۱۳۴۸

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۵

آدرس مزار: گلزرا مطهر علی ابن جفر قطعه۱۲ ردیف۱۶ شماره۱۶۰