نام شهید: بیت اله

نام خانوادگی: خدرلو

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: