بسمه تعالی

شهید امیر اسحقی

فرزند: حمزه

متولد: ۰۱/۰۶/۱۳۴۴

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۵

آدرس مزار: گلزرا مطهر علی ابن جفر قطعه۱۲ ردیف۱۶ شماره۱۵۱

منزل: انسجام ک۲۰ فرعی سوم سمت راست درب سوم پ۱۵۷

۰۲۵۳۲۸۸۱۵۵۳