بسمه تعالی

شهید اسد الله اسماعیل نویسی

فرزند: اسماعیل

متولد:۰۴/۰۹/۱۳۲۹

تحصیلات:

شغل:

شهادت: ۱۳۶۴

آدرس مزار: گلزرا مطهر علی ابن جفر قطعه۸ردیف۳ شماره۱۸۹