زندگينامه شهيد احمد تلخابي
شهيددرسال ۱۳۴۴ درشهرمذهبي اراك دريكي از روستاهابدنيا آمد ورفته رفته بزرگ شد تااينكه به مدرسه راه يافت وشروع به درس خواندن كرد شهيد مدت ۸ ساله بود كه ازاراك به قم آمدند پدرشهيدكشاورزبوده ولي ايشان بيشتراوقات خودرادرروستا صرف دوختن لحاف مي كند۰ازاوايل انقلاب شهيد فردي فعال وباخدابود ودرهمه تظاهرات وراهپيمايي ها شركت فعال داشت ورفته رفته كه انقلاب به پيروزي خودرسيد بازايشان درس مي خواند وبعدازمدتي كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران شروع شدشهيد وظيفه خوددانست كه رزمندگان راياري نمايد پس اآموزش عازم جبهه شد سه بارايشان به جبهه اعزام وهربارسه ماه طول كشيد باراول عمليات محرم وعمليات بيت المقدس وعمليات والفجر بود كه بدرجه رفيع شهادت رسيد

نامه اي ازشهيد احمد تلخابي
بسم الله الرحمن الرحيم
الابذكرالله تطمئن القلوب
ياايتهاالنفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
به خدمت برادرعزيزم سرباز وظيفه محمد تلخابي سلام عرض مي كنم پس ازعرض سلام به محضرمباركتان سلامتي شما راازدرگاه خداوند مهربان خواستارم برادرعزيزم چون وقت زيادي ندارم وقراراست مارابعداز چندساعت براي شركت درمرحله دوم عمليات فجر به خط مقدم اعزام كنند نمي توانم زيادباشما صحبت كنم ودرهمين جاباشما خداحافظي مي كنم خداحافظ برادرعزيزم

وعده من وشما دركربلاي حسيني خداحافظ – خداحافظ شايد اين آخرين نامه باشد دعاگوي شما بنده حقير- احمد تلخابي

نامه اي ازشهيد احمد تلخابي
بنام الله ياري دهنده قلبها
بنام الله پاسدارحرمت خون شهيدان وباسلام برامام عصر وباسلام برتمامي رزمندگان بااستكبار جهاني كه درحال مبارزه هستندوباسلام برشهيدان راه الله اين نامه راآغاز مي كنم
بادرود وسلام بخدمت دائي عزيزم رسيده ملاحظه فرمائيد پس ازعرض سلام گرم وصميمانه سلامتي شما راازخداي بزرگ خواستارم واميدوارم كه انشاء الله درسايه خداوند متعال هميشه شادوخندان درزندگي ودركارهاي خود پيروز وموفق بوده باشيد ثانيا” اگرازاحوال اينجانب راخواسه باشي الحمدالله صحيح وسالم هستم وبه دعاگوئي شما مشغول مي باشم وهيچگونه ناراحتي ندارم جزناراحتي دوري بودن ازشما ’اميدوارم كه آن هم بزودي زود ديدارها تازه گردد آمين يارب العالمين باري خدمت خواهر مهربانم ام كلثوم وحميدرضا ومعصومه واكرم وهمچنين اعظم كوچولو كه خيلي دلم برايش تنگ شده است خيلي خيلي دعا سلام مخصوص مي رسانم باري خدمت مادرمهربانم وخواهرعزيزم فاطمه خيلي خيلي دعاسلام مي رسانم باري خدمت كليه دوستان وهمسايگان يك به يك دعاسلام مي رسانم باري كليه دوستان خدمت شما دعاسلام مخصوص ميرسانم درضمن درنامه ديگر هم نوشتم كه فعلا” درباختران هستيم ولي مارادرباختران نگه نمي دارند هروقت شده مارامي برند به منطقه درضمن ماسه نفرهستيم حسن شيرين آبادي واحمد شاهسون كه ماهمه باهم تيربارچي وكمك تيربارچي هستيم ديگر وقت عزيزتان رانمي گيرم خداحافظ احمد تلخابي