نام :ابوالقاسم
نام خانوادگى :عباسى
نام پدر :غلام‌على
تاريخ‌تولد :۱۰/۰۷/۱۳۴۱
ش.ش :۱۰۰۰۹۶
محل‌صدورشناسنامه :قم
تاريخ شهادت :۲۴/۰۲/۶۱
نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه
استان :بنيادشهيداستان‌قم
شهر :اداره‌بنيادشهيدقم
وصيت‌نامه :«بسمه تعالى»
براى خودسازى تنها نمى‌توان از طريق مطالعه اقدام كرد. بلكه بايستى درگير مشكلات شد و در كوره جريانات وجود خود را صيقل داد.
پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنى است.
انسانها چون گل شكوفا پژمرده و پرپر مى‌شوند تنها يادها و يادداشتهاى آنها باقى مى ماند.
بر مشامم مى‌رسد هر لحظه بوى كربلا
بر دلم ترسم بماند آرزوى كربلا
مى‌رويم سوى خدا مادر تو كن ما را حلال
مى‌رويم ما مى‌رويم ما مى‌رويم