بسیجی شهید ابوالفضل کیومرثی       

   فرزند : حسن 

   متولد: ۱۳۳۴ – ملک آباد قم  

تاریخ شهادت: ۱۹/۴/۱۳۶۰ 

 محل شهادت: کوت شیخ خرمشهر

نشانی مزار: گلزار شهدای  شیخان شهرمقدس قم