نام شهید: ابولفضل

نام خانوادگی: شریفی

نام پدر: نام

تاریخ تولد: ۰۴/۰۴/۱۳۷۷

تاریخ شهادت: ۰۴/۰۴/۱۳۷۷

درباره شهید: