بسمه تعالی

شهید: ابوالفضا افشاری

فرزند: صدر الله

متولد:۱۷/۰۱/۱۳۴۷

شهادت:۱۳۶۲

تفحص سال ۱۳۷۵  به میهن بازگشت

نشانی مزار: گلزار شاه ابراهیم