نام شهید: شاطي كريم

نام خانوادگی: عبد الحسن الفضلي

کنیه: أبو جهاد الفضلي

نام مستعار: عبد الله جعفر مسلم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: