نام شهید: سید محمد
نام خانوادگی: هاشمی
شماره ملی :۰۳۸۱۵۴۶۳۰۶
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۰۱/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۵/۳۰
محل شهادت: بوکان
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت:سپاه