نام شهید:سیدمحمد
نام خانوادگی:هاشمی
شماره ملی :۰۳۸۱۵۴۶۳۰۶
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۰۱/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۵/۳۰
محل شهادت:بوکان
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت: سپاه