نام شهید: سید محمد
نام خانوادگی: جعفری تنها
شماره ملی :۰۰۴۹۱۵۳۰۴۸
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۱۲/۱۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۱۱/۲۰
محل شهادت: فکه
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه