نام شهید: سید محمدتقی
نام خانوادگی:صحفی
شماره ملی :۰۳۸۱۲۳۰۸۱۳
تاریخ تولد:۱۳۴۳/۰۸/۲۷
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۷/۲۹
محل شهادت: جنوب
درجه / عضویت: کادر
محل خدمت:سپاه