نام شهید: سید علی محمد
نام خانوادگی: برقعی
شماره ملی :۰۳۸۱۵۹۹۹۱۴
تاریخ تولد:۱۳۴۰/۱۲/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۲/۳۱
محل شهادت: ۱۳۶۲/۰۶/۱۰
درجه / عضویت:پیرانشهر
محل خدمت: ارتش