نام شهید:سید روح اله
نام خانوادگی: صحفی
شماره ملی :۰۳۸۱۲۴۶۲۰۵
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۰۶/۰۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۲/۰۷
محل شهادت: فاو
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت: سپاه