نام شهید: سیدحمید
نام خانوادگی: محمدی جهرودی
شماره ملی :۰۳۸۳۵۷۸۰۲۷
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۰۸/۱۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۲۵
محل شهادت:محور بانه – سردشت
درجه / عضویت: سرباز وظیفه
محل خدمت: ارتش