نام شهید: سید حسن
نام خانوادگی: کاویانی جبلی
شماره ملی :۰۳۸۴۰۶۱۹۸۲
تاریخ تولد:۱۳۳۲/۰۱/۰۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۰۵
محل شهادت:منطقه عملیاتی والفجر۱
درجه / عضویت: همافریکم
محل خدمت: ارتش