نام شهید: سمير

نام خانوادگی: قاسم هاشم الهاشمي

کنیه: أبو سجاد الهاشمي

نام مستعار: سمير هاشم قاسم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: