نام شهید: سلمان
نام خانوادگی: بشیری پور
شماره ملی :۴۵۰۰۰۹۴۳۱۸
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۱۲/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۰۵/۰۹
محل شهادت: سردشت
درجه / عضویت: سرباز وظیفه
محل خدمت: ارتش