نام شهید: سلام

نام خانوادگی: محمد رضا مرشد

کنیه: أبو داود الاسدي

نام مستعار: أبو داود الواسطي سلام

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: