نام شهید: ساچت

نام خانوادگی: عجيل زجي الخفاجي

کنیه: أبو زينب الخفاجي

نام مستعار: ساچت الخفاجي عجيل

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: