نام شهید: روح اله
نام خانوادگی: شهبازی جوان
شماره ملی :۰۴۹۲۶۲۰۱۷۲
تاریخ تولد:۱۳۵۹/۰۱/۱۴
تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۰۷/۰۴
محل شهادت:بومیان
درجه / عضویت: سرباز وظیفه
محل خدمت: ارتش