نام شهید: روح الله
نام خانوادگی:کبیری
شماره ملی :۰۶۰۱۴۹۴۸۵۷
تاریخ تولد:۱۳۴۳/۰۷/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۲/۱۷
محل شهادت:شلمچه
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت:سپاه