نام شهید: رعد قاسم

نام خانوادگی: شنيور دراجي

کنیه: أبو اسراء الدراجي

نام مستعار: رعد الدراجي رحيم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: