نام شهید: رعد

نام خانوادگی: عبد الجليل جودي البهاش

کنیه: أبو حيدر النجفي

نام مستعار: رعد جودي عبد الجليل

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: