نام شهید: رضا
نام خانوادگی: شعبان زاده
شماره ملی :۰۳۸۱۱۹۷۹۷۲
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۰۵/۲۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱۱/۱۹
محل شهادت: جبهه رقابیه
درجه / عضویت:کادر
محل خدمت: سپاه