نام شهید:رضا
نام خانوادگی: سبزی فروشان
شماره ملی :۰۳۸۱۹۸۴۸۶۹
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۰۴/۰۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۵/۰۶
محل شهادت:پاسگاه زید
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه