نام شهید: رضا
نام خانوادگی: دوستدار
شماره ملی :۰۳۸۳۵۶۱۱۰۸
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۰۱/۰۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۰/۱۶
محل شهادت: مهاباد
درجه / عضویت:وظیفه
محل خدمت: ارتش