نام شهید: رضا
نام خانوادگی: خوش نژاد اکرم
شماره ملی :۰۳۸۴۴۸۸۷۰۶
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۰۷/۱۳
تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۱۱/۲۱
محل شهادت: دشت عباس
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت: سپاه