نام شهید: رجبعلی
نام خانوادگی: تاری
شماره ملی :۶۴۷۹۸۲۷۷۳۲
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۰۴/۰۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۷/۱۰
محل شهادت:پاسگاه زید
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه