نام شهید: راضي

نام خانوادگی: جاسم صادق

کنیه: أبو جعفر المالكي

نام مستعار: أبو جعفر مالكي إيرواني جاسم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: